برای بدست آوردن مقدار دقیق تغییر طول نسبی و بدست آوردن نمودار دقیق تنش و کرنش در تست کشش نیاز به اکستنسومتر می­باشد که مقدار تغییر فاصله دو نقطه روی نمونه تحت کشش را طبق استاندارد ASTM   اندازه­گیری نماید.

 

ویژگی ها :

  • سادگی کاربری
  • سختی بالای نوکهای تیز درگیر با نمونه
  • وزن بسار سبک و عدم دخالت در نیروهای وارده به نمونه های نرم(مانند لاستیک)

 

 


اکستنسومتر – Extensometer