عملگرهاي اينرسي نوع خاصي از عملگرهاي ارتعاشي می باشند که برخلاف ساير عملگرها تنها يک سطح اتکا دارند. طرز عملکرد آنها به اين صورت است که با استفاده از نيروي الکترومغناطيس يک سيم پيچ در داخل يک ميدان مغناطيسي، به يک جرم داخلي شتاب داده مي شود. عکس العمل اين نيرو به بدنه عملگر وارد شده و با اتصال اين عملگر به هر محلي قابل انتقال به آن می باشد.

  • داراي شتاب سنج روي جرم متحرک داخلي
  • کنترل حرکت جرم مياني و تابع تبديل قابل تنظيم
  • مصرف انرژي پايين بهره گيري از سيستم درايو سوئيچينگ
  • خنک کاري طبيعي و بدون نياز به فن بيروني
  • تعليق فلزي الاستيک (بدون اصطکاک و ارتعاشات ناخواسته)
  • داراي محل پيچ اتصال شتاب سنج در مرکز (M5)

کاربردها : 

گرفتن تست مودال از مجموعه ها

ايزولاسيون فعال ارتعاشات

تست ارتعاشات از مجموعه هاي حساس و بدون قابليت جابجايي


اکچويتور اينرسي – Inertial Actuator