تهران – شهرک صنعتی خرمدشت – بلوار اصلی خرمدشت – خیابان نهم شرقی – پلاک 8

تلفن : 76218046
نمابر : 76218047

Info@Tahacontrol.com
www.Tahacontrol.com