پس از جوشکاري برخي از لوله هاي نفت، براي کاهش خطر ترکهاي ناشي از تنش پسماند، مي بايست منطقه جوش تا دمايحدود 700 درجه داغ شود که اين امر امروزه با دو روش المنتي و القايي انجام مي پذيرد. 

در روش مقاومتی یک سیم پیچ و یا تعداد زیادی المنت حرارتی دور لوله بسته شده و یک عایق حرارتی روی آنها قرار میگیرد. با اعمال ولتاژ زیاد به سیم پیچ ، حرارت در سیم پیچ ایجاد شده و دمای لوله بالا میرود. با کنترل ولتاژ سیم پیچ میتوان حرارت بوجود آمده در سیم پیچ را کنترل کرد و سیکل لازم جهت تنش زدایی لوله را اعمال نمود.

 

 

 

 


 

دستگاه تنش زدایی لوله هاي نفت (المنتي ) – Post Weld Heat Treatment Device