سيستم­هاي کنترل فعال ارتعاشات (AVC) براي ايزولاسيون ارتعاشات تجهيزات مرتعش به کار گرفته مي­شود. به اين صورت که توسط چند سنسور شتاب، ارتعاش پايه اندازه گيري شده و عملگرها نيروي ارتعاشي متناسب با ارتعاش توليد شده و با 180 درجه اختلاف فاز به پايه وارد مي­کنند با اين هدف که ارتعاش توليدي عملگرها، ارتعاش پايه را خنثي کرده، شتاب ارتعاشي به حداقل ممکن برسد. در اين پروژه کنترل فعال و غيرفعال ارتعاشات يک مدل ديزل ژنراتور مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله مزاياي اين طرح مي­توان به مستقل بودن کنترل فعال و غيرفعال ارتعاشات و همچنين مصرف انرژي بسيار پايين سيستم فعال اشاره کرد.

 

 

 


کنترل فعال ارتعاشات